May 24, 2008

there is a Night at the end of the tunnel

.
.
باید انصاف داشته باشیم و قبول کنیم که از لهاز کلی، یک تفاوت‌هایی هم بین وو-دوو و اولوالعزمیسم وجود دارد که ناشی از اختلاف در شیوه‌ای‌است که برای دراماتیزاسیون خرافه‌ها و حماقه‌ها بکار گرفته می‌شود، وگرنه که هر دو خالصانه تلاش می‌کنند برای نجات آدم‌ها.
.
.

0 حرف: