June 15, 2007

Morality + Rituals = ?

.
.
[...] ما، عین [...] ماست و [...] ما، عین [...] ماست
.
راهنمایی یک: اسکناس ده تومانی
راهنمایی دو: مدرس، شمال به جنوب، حدفاصل صدر تا حکیم، سنگین

0 حرف: